Liban Swen Ijan

SWEN IJAN LIBAN Louvri KOUNYE A POU TOUT MOUN 

Kòm Swen Ijan nan katye w la, nou la pou w lè w malad epi Founisè Swen Prensipal w la pa disponib. Nou ouvri pou tout moun, jou lasemèn ak wikenn, 11 am – 6 pm, menm si ou pa pasyan Union Community Care.

Sèvis Swen Ijan:

 • Froid, grip, ak enfeksyon
 • Bwonchit ak nemoni
 • Kè plen, vomisman, ak dyare
 • Enfeksyon nan aparèy urin
 • Migrèn
 • Earache
 • Gòj fè mal
 • Burns ak gratèl
 • Antors ak tansyon
 • Koupe ak boul
 • Alèji
 • Mòde ak pike
 • vèmin
 • Travay ak fizik chofè
 • Sèvis laboratwa sou plas
 • Sèvis famasi sou plas

(Swen ijans: Si w ap fè eksperyans yon ijans medikal ki menase lavi tankou doulè nan pwatrin oswa pwoblèm pou respire, w ap bezwen ale nan sal ijans olye pou w Swen Ijan.)

Lebanon Urgent Care Flyer ES 12_22