Hỗ trợ xã hội

Chúng tôi tin vào toàn bộ sức khỏe

union_cc_team_care_graphic_for_web_4_22_rev

Dịch vụ hỗ trợ xã hội

  • Giúp tìm nhà ở, thực phẩm, phương tiện đi lại và các nguồn lực cộng đồng khác
  • Kết nối với hỗ trợ tiện ích
  • Giúp đăng ký bảo hiểm y tế
  • Quản lý chăm sóc y tá
  • Dịch vụ chuyển hướng
  • Vận động bệnh nhân
  • Hỗ trợ cho những người mới tham gia cộng đồng của chúng tôi
  • Phối hợp chăm sóc, bao gồm giáo dục sức khỏe, xem xét thuốc, điều phối chăm sóc chuyên khoa, chuyển đổi quản lý chăm sóc và lập kế hoạch chăm sóc nâng cao
  • Quyền truy cập Hiệu thuốc tại chỗ