Hỗ trợ xã hội

Chúng tôi tin vào toàn bộ sức khỏe

Tại Union Community Care, mục đích của chúng tôi là khơi dậy sự bình đẳng thông qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe do bệnh nhân lãnh đạo, nhằm chào đón và củng cố cộng đồng của chúng tôi bằng cách tích hợp cơ thể, tâm trí và trái tim. Là một Nhà Y tế Lấy Bệnh nhân làm Trung tâm, chúng tôi cung cấp phương pháp tiếp cận toàn diện để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phản ánh văn hóa, giá trị và nhu cầu của những cá nhân mà chúng tôi phục vụ. Tiến bộ của chúng tôi đội chăm sóc quan tâm sâu sắc đến bệnh nhân của họ và đến với cộng đồng của chúng tôi với những trải nghiệm độc đáo và nền tảng văn hóa đa dạng.

Mặc dù Union Community Care tính phí cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà chúng tôi cung cấp, nhưng có nhiều phương thức thanh toán khác nhau giúp dịch vụ của chúng tôi phù hợp với bệnh nhân. Chúng tôi chăm sóc cho những bệnh nhân không có bảo hiểm, bảo hiểm thương mại, Hỗ trợ Y tế * hoặc Medicare. Của chúng tôi Chương trình giảm giá phí trượt cung cấp mức chiết khấu hoặc phí danh nghĩa cho các dịch vụ y tế và nha khoa dự phòng được cung cấp tại các trung tâm của chúng tôi dựa trên thu nhập và quy mô hộ gia đình.

Để được chăm sóc y tế hoặc nha khoa khẩn cấp, hãy gọi một trong những địa điểm của chúng tôi cho các cuộc hẹn trong ngày hoặc ngày hôm sau. Đối với các mối quan tâm y tế khẩn cấp sau giờ làm việc, hãy gọi đến một trong các địa điểm của chúng tôi để nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến. Trong trường hợp khẩn cấp y tế, hãy quay số 911.

Dịch vụ hỗ trợ xã hội:
  • Quản lý chăm sóc y tá
  • Dịch vụ chuyển hướng
  • Vận động bệnh nhân
  • Hỗ trợ cho những người mới tham gia cộng đồng của chúng tôi
  • Kết nối với các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng
  • Phối hợp chăm sóc, bao gồm giáo dục sức khỏe, xem xét thuốc, điều phối chăm sóc chuyên khoa, chuyển đổi quản lý chăm sóc và lập kế hoạch chăm sóc nâng cao
  • Giúp đăng ký bảo hiểm y tế
  • Các vòng kết nối chăm sóc sức khỏe, bao gồm chăm sóc cá nhân, giáo dục nhóm và hỗ trợ đồng nghiệp