Trung tâm Y tế New Holland

Trung tâm Y tế New Holland
435 Đại lộ Nam Kinzer
New Holland, PA 17557
Mỹ
Điện Thoại: (717) 351-2400