Sức khoẻ hành vi

Chúng tôi tin vào toàn bộ sức khỏe

union_cc_team_care_graphic_for_web_4_22_rev

Dịch vụ sức khỏe hành vi

  • Điều trị nghiện 
    • Quan hệ đối tác của chúng tôi với dự án RASE cung cấp Điều trị bằng thuốc hỗ trợ các lựa chọn cho bệnh nhân nghiện opioid/ma túy. Các lựa chọn điều trị bao gồm Suboxone, Subutex và Vivitrol.
  • Đánh giá chẩn đoán tâm thần bởi Nhóm chăm sóc tâm thần
  • Quản lý thuốc tâm thần với Nhóm chăm sóc tâm thần
  • Các can thiệp ngắn và tư vấn ngắn hạn về trầm cảm, lo âu và các tình trạng sức khỏe hành vi khác
  • Giới thiệu các dịch vụ tư vấn toàn diện và dài hạn hơn
  • Quyền truy cập Hiệu thuốc tại chỗ