Peman pou Sèvis yo

Peman pou Sèvis yo

Union Community Care chaje frè pou sèvis swen sante nou bay yo, men gen plizyè fason diferan pou peman ki kenbe sèvis nou yo abòdab pou pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal, oswa Medicare. Si w pa sèten si asirans sante w kouvri sèvis nou yo, tanpri rele 717-299-6371 epi mande pou w konekte ak Depatman Faktirasyon nou an.

Ki sa ki Pwogram Rabè Frè Tarif la?

Pwogram Rabè Frè Glisman an ofri yon rabè oswa yon frè pou sèvis dantè medikal ak prevantif nan sant nou yo. Pwogram rabè frè glisman an disponib pou tout moun ki pa gen asirans ak pasyan asirans yo baze sou revni kay yo ak gwosè yo.

Nou aplike rabè a nan pri randevou, franchiz, koasirans, ak preskripsyon medikaman atravè pwogram 340B. Tout lòt peman yo dwe nan lè randevou w la.

Pasyan ki nan Pwogram Rabè Frè Glisman nou an ki pa gen asirans sante ap peye yon pousantaj pou egzamen medikal, egzamen dantè, radyografi, ak netwayaj. Tout peman yo dwe nan lè randevou ou:
Glisman Echèl A: $ 25.00

Glisman Echèl B: $ 35.00
Glisman Echèl C: $ 45.00
Glisman Echèl D: $ 50.00

Kijan pou mwen aplike pou Pwogram Rabè Frè yo?

Pasyan yo pral oblije pataje kantite moun ki nan kay yo (ki gen ladan konjwen ak tout moun ki depandan) epi bay dokiman sou revni pou tout manm nan kay la.

Ou ka aplike pou Pwogram Rabè Frè Glisman pandan enskripsyon an nan nenpòt randevou anvan ou ranpli aplikasyon an nan pwochen randevou w la. Di yon Espesyalis Aksè Pasyan ke ou ta renmen aplike pou Pwogram Rabè Frè Glisman jodi a!

Ki sa ki konte kòm dokiman sou revni?

  • Federal 1040 Fòm (soti nan taks sou revni), si sa aplikab (ki soti nan ane pase) oswa
  • Yon mwa nan souch chèk aktyèl (paystubs yo dwe soti nan 3 dènye mwa yo) oswa
  • Chomaj chomaj (soti nan ane aktyèl la) oswa
  • Lèt nan men anplwayè sou antèt konpayi (soti nan ane aktyèl) oswa
  • Prim oswa lèt benefis. Egzanp: benefis SSI / SSDI (apati de ane aktyèl la) oswa
  • Si ou pa gen youn nan pi wo a, yon lèt referans nan yon 501 (c) (3) òganizasyon. Egzanp: Legliz, United Way Organization, elatriye
  • Si ou pa kapab bay nenpòt nan fòm sa yo nan dokiman revni, tanpri mande yon manm pèsonèl swen kominote Union pou èd

Konbyen tan rabè frè glisman pase?


Pasyan yo ap bezwen re-aplike chak ane pou Pwogram Rabè Frè Glisman an.

340B Pwogram Ekonomi

Pwogram 340B la egzije Sant Sante ki kalifye federalman, tankou pa nou an, pou envesti tout ekonomi 340B nan swen sèvis ki avanse misyon nou pwovoke ekite atravè swen sante pasyan ki ap dirije ki akeyi epi ranfòse kominote nou yo lè li entegre kò, lespri ak kè.. Apre nou fin bay pasyan nou yo aksè a medikaman abòdab, tankou atravè Pwogram Bouch Famasi nou an, nou itilize rès 340B ekonomi yo pou bay sèvis jesyon swen ak sipò sosyal, ki gen ladan kowòdinasyon resous sante kominotè ak sèvis sosyal. Aprann plis isit la.

Estimasyon Bon Lafwa

Estimasyon Bon Lafwa a montre konbyen ou ta ka peye pou atik oswa sèvis swen sante ki nesesè pandan randevou w la. Konbyen ou ta ka peye depann de enfòmasyon yo konnen nan moman yo te kreye estimasyon an. Aprann plis isit la.