Peman pou Sèvis yo

Peman pou Sèvis yo

Union Community Care chaje frè pou sèvis swen sante nou bay yo, men gen plizyè fason diferan pou peman ki kenbe sèvis nou yo abòdab pou pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal, oswa Medicare. Si w pa sèten si asirans sante w kouvri sèvis nou yo, tanpri rele 717-299-6371 epi mande pou w konekte ak Depatman Faktirasyon nou an.

Peye bòdwo sou entènèt

Union Community Care fè patenarya ak Rivia Health pou bay pasyan yo yon fason rapid ak fasil pou peye bòdwo yo sou Entènèt. Lè yon balans pou yon kopeman oswa vizit founisè a disponib, pasyan yo pral resevwa yon tèks ak imèl pou swiv yon lyen peman, verifye idantite pasyan an, soumèt yon peman, oswa mete yon plan peman. Rivia Health konfòme HIPAA epi li kenbe pi wo estanda sekirite yo pou pwoteje pasyan yo.

Ki sa ki Pwogram Rabè Frè Tarif la?

Pwogram Rabè Frè Glisman an ofri yon rabè oswa yon frè pou sèvis dantè medikal ak prevantif nan sant nou yo. Pwogram rabè frè glisman an disponib pou tout moun ki pa gen asirans ak pasyan asirans yo baze sou revni kay yo ak gwosè yo.

Nou aplike rabè a nan pri randevou, franchiz, koasirans, ak preskripsyon medikaman atravè pwogram 340B. Tout lòt peman yo dwe nan lè randevou w la.

Pasyan ki nan Pwogram Rabè Frè Glisman nou an ki pa gen asirans sante ap peye yon pousantaj pou egzamen medikal, egzamen dantè, radyografi, ak netwayaj. Tout peman yo dwe nan lè randevou ou:
Glisman Echèl A: $ 25.00

Glisman Echèl B: $ 35.00
Glisman Echèl C: $ 45.00
Glisman Echèl D: $ 50.00

Kijan pou mwen aplike pou Pwogram Rabè Frè yo?

Pasyan yo pral gen pou pataje revni ak gwosè kay yo (tankou mari oswa madanm ak tout depandan) pou tout manm nan kay la.

Ou ka aplike pou Pwogram Rabè Frè Sliding la pandan enskripsyon an epi sèvi ak li menm jou a si yo apwouve. Di yon Espesyalis Aksè Pasyan ke ou ta renmen aplike pou Pwogram Rabè Frè Glisman jodi a!

Konbyen tan rabè frè glisman pase?


Pasyan yo ap bezwen re-aplike chak ane pou Pwogram Rabè Frè Glisman an.

340B Pwogram Ekonomi

Pwogram 340B la egzije Sant Sante ki kalifye federalman, tankou pa nou an, pou envesti tout ekonomi 340B nan swen sèvis ki avanse misyon nou pwovoke ekite atravè swen sante pasyan ki ap dirije ki akeyi epi ranfòse kominote nou yo lè li entegre kò, lespri ak kè.. Apre nou fin bay pasyan nou yo aksè a medikaman abòdab, tankou atravè Pwogram Bouch Famasi nou an, nou itilize rès 340B ekonomi yo pou bay sèvis jesyon swen ak sipò sosyal, ki gen ladan kowòdinasyon resous sante kominotè ak sèvis sosyal. Aprann plis isit la.

Estimasyon Bon Lafwa

Estimasyon Bon Lafwa a montre konbyen ou ta ka peye pou atik oswa sèvis swen sante ki nesesè pandan randevou w la. Konbyen ou ta ka peye depann de enfòmasyon yo konnen nan moman yo te kreye estimasyon an. Aprann plis isit la.