Swen Medikal pou Fanmi

Nou kwè nan sante antye

union_cc_team_care_graphic_for_web_4_22_rev

Sèvis Swen Medikal Familyal

  • Sante fanm yo
   • Egzamen anyèl yo
   • Rekòmandasyon pou tès depistaj kansè nan tete/mamogram
   • Depistaj kansè nan matris (pap froti)
   • Depistaj kansè kolorektal
   • Swen jinekolojik gratis oswa a pri ki ba pou fanm ki kalifye
   • Menopoz edikasyon ak konsèy
   • Swen PCOS
   • Sante seksyèl
   • Swen menm jou pou pwoblèm jinekolojik oswa enkyetid tankou ekoulman nan vajen, peryòd douloure oswa iregilye / tès depistaj STI / tès VIH rapid / Tès gwosès ak konfimasyon gwosès (tanpri rele davans)
  • Fanmi planifikasyon
   • Opsyon kontwòl nesans, konsèy, ak sekirite
   • Planifikasyon pou yon gwosès an sante
   • Gid fètilite
   • Prenatal swen
  • Swen gwosès
   • Swen prenatal ak apre akouchman, ki gen ladan swen kouple matènèl-pitit ak founisè w la apre nesans pou omwen premye mwa yo.
   • Patenarya kominotè pou maladi itilizasyon opioid anvan, pandan ak apre gwosès la
  • Swen pedyatrik
  • Swen timoun piti
  • Swen adolesan
  • Swen fanmi prensipal pou tout laj ak tout etap
   • Egzamen sante
   • Vaksen
   • Fizik
   • Ebyen Chèk Timoun
  • Jesyon maladi kwonik
  • Sèvis nitrisyon
  • Swen ijan
  • Swen Newcomer
  • Plain swen kominotè
  • Swen kominotè LGBTQ+ ak terapi òmòn ki afime sèks
  • Aksè famasi sou plas
  • Klinik Vaksinasyon (2023 orè vaksinasyon)
  • Konsèy sante, edikasyon, ak konsèy
  • telemedcin
  • Referans pou swen medikal espesyal

  Ki kote yo ale lè ou bezwen swen

  Lè w konnen ki kote pou w ale pou swen, sa ka fè yon diferans nan konbyen lajan w peye, konbyen tan w ap tann, ak swen ak tretman w ap resevwa. Pri swen ak tretman an baze sou kalite etablisman swen sante ou ale nan - pa sèlman aksidan oswa maladi ou. Founisè Swen Prensipal ou a anjeneral se opsyon ki pi bon mache. Apre sa se Swen Ijan. Sal Ijans se opsyon ki pi chè pou swen ak tretman.

  Founisè Swen Prensipal / Pedyat ($)

  Premye apèl ou pou swen lè ou ka pran yon randevou lajounen.

  Pi bon pou tès depistaj byennèt, vaksen, kondisyon kwonik, maladi, ak lòt enkyetid ak pwoblèm ki pa ijans. Si w gen yon pwoblèm medikal ijan lè biwo a fèmen, rele 717-299-6371 pou w pale ak founisè ki nan apèl la ki ka ba w konsèy medikal nan telefòn.

  Swen Ijan ($$)

  Pi bon pou enkyetid ak pwoblèm ki pa menase lavi lè founisè swen prensipal ou a pa disponib.

  Sitou pandan aswè ak lè wikenn.

  Sant Swen Ijan Union Community Care:

  Sal Ijans ($$$)

  Disponib 24/7 pou ijans medikal tankou doulè nan pwatrin, pwoblèm pou respire, gwo blesi, oswa zo kase.