COVID-19 Mizajou

Pandan n ap soti nan sezon fèt la, n ap wè yon gwo kantite ka COVID-19 lokalman. Sa vle di nou wè reta tou nan rezilta tès COVID-19 yo, pa ase tès COVID-19 pou moun ki vle oswa ki bezwen youn, ak anpil, anpil kesyon. Men kèk mizajou ki ka ede reponn enkyetid oswa kesyon ou ta ka genyen kounye a pandan Ekip Swen nou yo ap travay pou kenbe ak apèl telefòn yo:

  • Si w ap tann yon rezilta tès COVID-19, tanpri pa rele epi mande sou li. Yon manm Ekip Swen ap fè w konnen le pli vit ke rezilta w yo jwenn. Pandan w ap tann rezilta w yo, tanpri mete yon mask epi rete lwen lòt moun otank posib. Si ou gen yon kont pòtal pasyan, rezilta ak konsèy yo pral voye la osito ke yo disponib. Portal pasyan ou a se fason ki pi rapid pou jwenn rezilta tès yo.
  • Si w gen yon kesyon izolasyon oswa karantèn, n ap rekòmande pou tout pasyan ki pran vaksen ak pasyan ki pa vaksen yo ki teste pozitif pou COVID-19 izole pandan 10 jou apati jou sentòm yo te kòmanse, sof si founisè w la te pale avèk ou sou yon plan diferan. Si w te ekspoze a yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19 epi ou pa pran vaksen oswa ou dwe pran rapèl ou a, nou rekòmande pou w mete karantèn pou 5 jou apati jou ou te ekspoze a.
  • Si w panse ou vle oswa bezwen fè tès pou COVID-19, tanpri konnen kounye a n ap sèlman pwograme randevou tès COVID-19 pou pasyan Union Community Care ki gen sentòm COVID-19. Nou pa kapab pwograme tès COVID-19 pou nenpòt moun ki pa yon pasyan Union Community Care, nenpòt moun ki te ekspoze a COVID-19 men ki pa gen sentòm, retounen nan travay, retounen lekòl, oswa vwayaje.
  • Si ou vle yon vaksen / rapèl COVID-19, n ap pran vaksen tout timoun (5+), adolesan, ak granmoun – menm si ou pa yon pasyan. Vaksen Moderna, Pfizer, oswa Johnson & Johnson disponib pou premye, dezyèm, twazyèm, oswa dòz rapèl, selon bezwen sante ou.