Opòtinite pou karyè

Misyon, vizyon, ak modèl swen nou an

Nan Union Community Care, nou konnen ke ewo swen sante yo pa tanporè epi ni swen sante ekitab ak enklizif.

Objektif nou se deklanche ekite atravè swen sante pasyan ki ap dirije ki akeyi ak ranfòse kominote nou yo nan entegre kò, lespri ak kè atravè. swen medikal fanmi, swen dantè, sante konpòtman, ak sipò sosyal.

Nou anvizaje kominote vibran e an sante ki sipòte pa swen sante enklizif ki anbrase kilti, bezwen ak valè inik chak manm, epi ki ankouraje yo pou yo fè chwa ki bon pou lasante ki ankouraje byennèt yo ak byennèt lòt moun.

Nou kwè nan sante antye. Sa vle di nou adrese ak geri maladi men egalman enpòtan, nou travay nan sa ki lakòz sa ki lakòz yo, mal yo sosyal ki dwe adrese yo reyalize vre ekite.

Konekte ak kominote nou yo 

Union Community Care te fè espre konekte ak kominote nou yo pandan pandemi COVID-19 la. Kounye a, nou te kòmanse nan vwayaj la long pou sipòte pasyan ki rekipere apre COVID-19, vaksinen moun ki difisil pou jwenn ak vilnerab nan mitan nou, epi ede fanmi yo ak kominote yo geri emosyonèlman ak fizikman.

Nou konprann epi anbrase lavi konplèks ak fòs inik pasyan nou yo, epi nou travay di pou kraze tout baryè nan swen. Sa vle di nou gade nan yon lantiy de baz. Nou antre dwat nan kominote nou an paske nou yo kominote nou an. Nou tout se yon vwazen, yon zanmi, yon manm fanmi, ak kolektivman, yon kay sante ou fè konfyans.

Jodi a se jou a

Jodi a se jou pou w okipe karyè w, pou w kanpe pou lòt moun, pou w fè yon chanjman, pou w konekte ak kominote w, pou w fè yon diferans, pou w libere.

Jodi a se jou pou w fè pati yon kay sante ki reprezante anplwaye li yo, pasyan yo ak kominote yo.

Jodi a se jou pou w aplike nan Union Community Care.

Union Community Care se yon Anplwayè Opòtinite Egal.