Pasyan Pòtal
Pasyan Pòtal

Nou kanpe pou ou.

Nou ap pran swen tout pasyan-menm si ou gen sentòm COVID-19

Tanpri, fè nou konnen anvan ou mache nan randevou ou si ou gen sentòm pou nou ka ajoute pwoteksyon siplemantè kenbe anplwaye nou yo ak lòt pasyan an sekirite:

 

Lafyèv, tous, souf kout, difikilte pou respire, pèt nan gou oswa ti, nen k ap koule oswa gòj fè mal. Tanpri fè nou konnen tou si ou te dyagnostike ak COVID-19 nan mwa ki sot pase a oswa si ou te an kontak sere avèk oswa ap viv avèk yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19.

 

Mèsi pou pwoteje moun ki bò kote ou ak moun ki ap pran swen ou!

   

  Fòs nan Inite

  Fizyon Lancaster Sant Sante & Welsh Mountain Sante Sant te bati sou fondasyon an nan inite. De Sant Sante Federal Kalifye nou yo te kwè ke ansanm, nou ta kanpe pi fò pou kominote nou yo pa ini misyon nou yo, rasin, ak sèvis pou nou ka bay swen sante aksesib, abòdab, ak ekitab.

  Nou sèvis

  Rankontre ekip nou an ki gen Founisè
  Founisè pwogresis nou yo vini nan kominote nou an ak eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl
  Pasyan nouvo
  Nou akeyi nouvo pasyan pou konekte avèk nou pou swen medikal fanmi, swen dantè, sante konpòtmantal, oswa sipò sosyal.
  Tarif Pwogram Tarif glisman
  Nou ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis medikal ak prevantif dantè ofri nan sant nou yo

  Ede nou asire tout moun nan kominote vibran nou yo gen aksè a swen yo bezwen pou yo ka rete an sante.

  Donate

  Nou kote
  1
  Lancaster Downtown
  304 North Dlo Street
  Lancaster, PA
  Telefòn: 717-299-6371
  2
  Lancaster Reynolds MS
  605 West Walnut Street
  Lancaster, PA
  Telefòn: 717-299-6371
  3
  Lancaster SouthEast
  625 South Duke Street
  Lancaster, PA
  Telefòn: 717-299-6371
  4
  Lancaster Bright Side
  515 Hershey Avenue
  Lancaster, PA
  Telefòn: 717-299-6371
  5
  Lancaster Grandview Plaza
  802 New Holland Avenue
  Lancaster, PA
  Telefòn: 717-299-6371
  6
  Denver Deklarasyon House
  240 Main Street,
  Denver, PA
  Telefòn: (717) 947-3410
  7
  Liban Downtown Medikal
  920 Legliz Street
  Liban, PA
  Telefòn: (717) 272-2700
  8
  New Holland Sant Sante
  435 South Kinzer Avenue
  New Holland, PA
  Telefòn: (717) 351-2400
  9
  Liban Downtown Dantè
  101 South 9th Street
  Liban, PA
  Telefòn: 717-450-7015
  10
  New Holland Welsh Mountain
  584 Springville Road
  New Holland, PA
  Telefòn: (717) 354-4711
  Tout detay kote nou ye a